Stanovy CVTTi

I.Názov

CECH VYKUROVANIA, TEPELNEJ TECHNIKY A INŠTALÁCIÍ

 

II. Sídlo

Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

 

III. Cieľ

Cieľom CVTTi je zjednotenie podnikateľských aktivít v oblasti vykurovania, inštalácií a ďaľších príbuzných profesií na území Slovenskej republiky zameraných na poradenstvo, projektovanie, montáž, servis a obchod v danom odbore.

Predmet činnosti cechu :

 1.  Vytváranie podmienok pre riadne prevádzkovanie živností a spoločností, obhajovanie a podporovanie spoločnosť záujmov členov cechu.
 2.  Presadzovaniea ochrana profesijných, hospodárskych a právnych záujmov svojich členov.
 3.  Celoživotné vzdelávanie odborníkov v odbore inštalatér-kúrenár, vodoinštalatér, vzdelávanie odborníkov formou mastrovských  a rekvalifikačných krzov, vzdelávanie pre zvýšenie psychologickej, právnej a ekonomickej zdatnosti a úrovne odborníkov formou majstrovských kurzov a školení. Zvyšovanie odbornej, pracovnej, obchodnej a právnej úrovne členov organizovaním kurzov, školení a seminárov, sprostredkovaním predvádzania nových technológií, organizovaním návštev odborných výstav a veľtrhov, oboznamovaním s právnymi predpismi, novými normami, odbornou literatúrou.
 4. Vytváranie podmienok pre spoluprácu členov v oblasti podnikania, zavádzania nových technológií a propagácie.
 5. Informácie o kontaktoch pre nákup nových technológií, strojov, prístrojov a náradia.
 6. Poskytovanie informácií a sprostredkovanie technickej a právnej pomoci členom.
 7. Vytváranie podmienok pre prehlbovanie profesijnej cti a úrovne, vrátane vzťahov voči zákazníkom.
 8. Spolupráca s odbornými učňovskými, strednými a vysokými školami.
 9. Aktívna spolupráca so štátnymi a samosprávnymi orgánmi miestnej a vyššej úrovne.
 10. Spolupráca so združeniami a spoločenstvami činnými v príbuzných, ekonomických, živnostenských, podnikateľských a právnych odboroch v Slovenskej republike.
 11. Spolupráca s podobnými odbornými združeniami a spoločenstvami v zahraničí.

 

IV. Orgány cechu

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predstavenstvo
 3. Cechmajster
 4. Dozorná rada
 5. Ďaľšie orgány cechu zabezpečujúce odborné činnosti cechu

        Činnosť orgánov cechu :

        1. Valné zhromaždenie t.j. snem CVTTi je najvyšším orgánom cechu

            -  rozhoduje o základných zámeroch a smeroch činnosti cechu

            -  prijíma a schvaľuje Stanovy cechu, prípadne ich zmeny

            -  volí a odvoláva členov predstavenstva a dozornej rady

            -  prejednáva a schvaľuje výročnú správu predstavenstva o činnosti cechu a výslednú revíznu správu dozornej rady o výsledku 

               hospodárenia 

            -  schvaľuje vytvorenie nižších organizačných zložiek cechu

            -  vyjadruje súhlas s návrhom na vylúčenie člena cechu

            -  rozhoduje o zániku cechu

             Valné zhromaždenie je zvolávané predtavenstvom podľa potreby, najmenej 1x za tri roky. Pozvanie na valné zhromaždenie musí byť

             členom odoslané najmenej 3 týždne pred jeho zasadnutím. Valné zhromaždenie musí byť zvolané, ak o to požiada 1/3 členov cechu alebo

             dozorná rada .

             Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. O uznesení musí byť napísaný zápis.

       

       2. Predstavenstvo cechu je riadiacim orgánom cechu, je volené a odvolávané valným zhromaždením, má nepárny počet členov a ich počet stanoví valné

          zhromaždenie podľa počtu členov cechu. Funkcia člena predstavenstva je čestnou funkciou a funkčné obdobie je od zvolenia valným zhromaždením, až

          do odvolania valným zhromaždením.

          Predstavenstvo

          - volí a odvoláva zo svojho stredu cechmajstra a dvoch podcechmajstrov, ktorí sú zároveň konateľmi

          - menuje výkonný sekretariát cechu, prostredníctvom ktorého zabezpečuje celoročnú činnosť cechu, najmä hospodárenie  a administratívu

          Predstavenstvo zasadá podľa potreby, najmenej 1x štvrťročne a zvoláva ho cechmajster, alebo niektorý z podcechmajstrov v prípade jeho

          neprítomnosti.

          Je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. O rokovaní predstavenstva sa vyhotovuje zápis. K rozhodnutiu predstavenstva je

          potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje cechmajster.

 

       3. Cechmajster organizuje a riadi rokovanie predstavenstva a bežnú činnosť cechu, za ktorú je zodpovedný valnému zhromaždeniu. Je štatutárnym

          zástupcom spolu s podcechmajstrami, ktorí vykonávajú jeho právomoci počas jeho neprítomnosti, alebo právomoci ním písomne na členov

          predstavenstva delegované. Právomoci cechmajstra môže obmedziť svojim rozhodnutím predstavenstvo súhlasom 3/4 väčšiny prítomných členov.

 

       4. Dozorná rada je kontrolným orgánom cechu, je volená a odvolávaná valným zhromaždením, je trojčlenná a predkladá valnému zhromaždeniu správu o

          revíznej a kontrolnej činnosti. Je oprávnená kontrolovať celú činnosť cechu. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň volený do žiadneho iného orgánu

          cechu.

       5. Ďaľšie orgány cechu  - potrebu týchto orgánov predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu podľa záujmov a potrieb členov cechu.

 

V. Členstvo

Členom cechu sa môže stať každá fyzická a právnická osoba s plnou právnou subjektivitou, ktorá má potrebné odborné znalosti a je činná v oblasti tepelnej energetiky a a príbuzných odborov. Členom cechu sa môže stať každý, kto o to požiada a zaplatí zápisné a členský príspevok.

Právnickú osobu bude v cechu zastupovať ich určený zástupca. Členstvo v cechu zaniká písomným odhlásením sa člena cechu, rozhodnutím valného zhromaždenia, neplatením členských príspevkov dve po sebe nasledujúce obdobia, úmrtím člena a zánikom cechu.

 

Práva a povinnosti členov : 

Člen cechu má právo :

- voliť a byť volený do orgánov cechu

- zúčastňovať sa všetkých akcií poriadaných cechom

- podieľať sa na činnosti cechu

- obhajovať svoje odborné záujmy a podieľať sa na ochrane záujmov cechu

- požiadať cech o sprostredkovanie pomoci pri riešení odborných a právnych problémov

- podávať iniciatívne návrhy a pripomienky

- používať logo cechu na svojich dokumentoch a vizitkách (s uvedením textu : " člen Cechu vykurovania,tepelnej techniky a inštalácií")

 

Člen cechu je povinný :

- v riadne stanovenom termíne uhradiť členské príspevky

- eticky a tolerantne sa správať k ostatným členom cechu, spolupracujúcim orgánom a zákazníkom

- vystupovať na verejnosti tak, aby dôstojne reprezentoval cech a chránil svojim jednaním jeho dobré meno

 

VI. Hospodárenie

Finančné prostriedky získava cech :

- z členských príspevkov členov

- z darov

- z osvetovej, školiteľskej a poradenskej činnosti pre iné subjekty

- z dobrovoľných príspevkov iných subjektov

- z medinárodných a iných projektov, grantov

Právo disponovať s finančnými prostriedkami majú volené orgány a nimi poverené osoby.

 

VII. Zánik cechu

Cech zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným spoločenstvom, keď tento návrh odhlasuje najmenej 2/3 všetkých prítomných členov valného zhromaždenia a zrušením jeho registrácie na MV SR.

V prípade zániku cechu menuje cechmajster so súhlasom prestavenstva likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu cechu a rozdelí zostávajúci majetok medzi členov cechu.